Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacje ogólne
2017-01-16
 

Informacje ogólne:

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23.) – link1

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz.114 z późn. zm.) – link2

– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2284) – link3

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2015r. poz. 1238) – link4

– Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. 2010r., Nr 183, poz. 1234) – link5

-ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.z 2016r. poz. 195) – link6

-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 luty 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214) – link7

Postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy.

Pojęcie organ właściwy, oznacza wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne.

W związku z powyższym wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć :

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 3. aktualne zaświadczenie szkolne na rok 2015/2016 (dotyczy dzieci po ukończeniu 16r.ż)
 4. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2014r,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego (w 2014r.)
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowych) w 2014r.
  • przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2014r)
  • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie komornika o dochodzie z tytułu otrzymanych alimentów w 2014r.
 5. akty zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się
 6. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 7. odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 2. świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie pielęgnacyjne;
 3. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana na podstawie Uchwały przyjętej przez daną gminę – gmina Siedlec takiej Uchwały nie przyjęła);
 4. świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b (inne świadczenia przyznane w drodze Uchwały przez daną gminę nie wymienione w pkt. 1-3 oraz 4-5 a uwzględniające lokalne potrzeby w zakresie świadczeń rodzinnych – gmina Siedlec takiej Uchwały nie przyjęła)
 5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 6. świadczenie rodzicielskie

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia działu świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to m.in. informacji o:

 • zmianie liczby członków rodziny,
 • uzyskaniu dochodu,
 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku dzieci, na które zasiłek jest pobierany: informacji o zawarciu związku małżeńskiego, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły po ukończeniu 18 roku życia, wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, umieszczeniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzina zastępcza),
 • w przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – m.in. o nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego, o umieszczeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – m.in. o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniu prawa do: emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zawarciu związku małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki, umieszczeniu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzinie zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym, nabyciu za granicą przez członka rodziny prawa do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą wymagającą opieki.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu.

W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, dział świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu nie jest organem właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W powyższym przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny przyjmowane są przez tutejszy Ośrodek ale przekazywane będą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11, tel. 061 586 73 15 lub 061 856 73 17.

W przypadku zgłaszania utraty dochodu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt, tj. świadectwa pracy, umowy zlecenia oraz PITy-11.

W przypadku zgłaszania uzyskania dochodu należy dostarczyć kopię umowy o pracę itp., oraz zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty ( przykład – umowa zawarta 15.10.2015r. – zaświadczenie o dochodzie netto za m-c listopad 2015r. )

UWAGA! W przypadku kontynuacji ubiegania się o świadczenia rodzinne nie należy składać dokumentów będących w posiadaniu OPS Siedlec tj. skróconych aktów urodzenia dziecka, orzeczeń o niepełnosprawności o ile nie utraciły ważności.

<- powrót
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 41589      online: 1