Ośrodek Pomocy Społecznej
Opłacanie składek
2017-01-16
 

Na podstawie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. poz. 121 z późn. zm.) „ Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio:
- świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.11)).

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.’’

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. 2015r., poz. 1506) rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie, m. inn. na podstawie złożonego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, może zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe poprzez złożenie wniosku we właściwej jednostce organizacyjnej KRUS, o objęcie jego nowym tytułem ubezpieczenia emerytalno-rentowego na podstawie art. 16 ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy.

Składki na to ubezpieczenie, na podstawie decyzji KRUS będzie opłacał ze środków budżetu państwa wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Wniosek o objęcie w/w ubezpieczeniem należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Niezłożenie wniosku oznacza, że osoba ta podlegać będzie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z ZUS na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy o systemie społecznym.

<- powrót
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 41566      online: 1