NOWE HORYZONTY2017-02-27  

Projekt "Nowe Horyzonty" realizowany jest przez PCPR w Wolsztynie w partnerstwie z OPS w Wolsztynie, OPS w Siedlcu, GOPS w Przemęcie oraz Stowarzyszeniem LORDS, zawiera działania skierowane do rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich, zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego, usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, działania na rzecz osób opuszczających pieczę zastępczą.