Wieloletni rządowy program 2023-03-22  

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest realizowany w Gminie Siedlec. Program  dofinansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego. Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program został przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia
Gmina Siedlec  realizuje moduł 1. i 2., którego celem jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Kryterium dochodowe w wysokości 200% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej wynosi:
•    1200,00 zł. dla osoby w rodzinie,
•    1552,00 zł. dla osoby  samotnie gospodarującej.
Zgodnie z umową Nr 168/PSD/2023 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Siedlec została przyznana dotacja  celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Kwota dotacji przyznanej Gminie wynosi 43.989,43 zł.