Komunikat2023-07-06  

Informujemy, że w okresie wakacji istnieje możliwość uzyskania pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkole lub ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego. Pomoc w formie posiłku przysługuje osobom i rodzinom , znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, wielodzietność i inne powody określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny tj. odpowiednio na osobę samotną 776,00 zł. x 200%=1.552,00 zł. lub w rodzinie 600,00 zł. x 200%=1.200,00 zł. na osobę w rodzinie.

W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną wnioskodawcy może zostać przyznany zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności. Żeby otrzymać pomoc w formie posiłku  lub zasiłku celowego na zakup żywności, należy złożyć komplet dokumentacji w OPS w Siedlcu.