Poszukiwane rodziny wspierające2023-08-28  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Rodzina przeżywająca  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w :
•    opiece i wychowaniu dziecka;
•    prowadzeniu gospodarstwa domowego;
•    kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Rodzina wspierająca to rodzina zaprzyjaźniona, z kręgu bezpośredniego otoczenia dziecka (rodzina, sąsiedzi, znajomi), która pomaga rodzinie potrzebującej pomocy w funkcjonowaniu. Formy pomocy mogą być różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.
Dotyczyć one mogą: wskazówek co do sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu wolnego, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Rodzina przeżywająca trudności może obserwować pozytywne wzorce, właściwe relacje wewnątrzrodzinne i w ten sposób czerpać wiedzę, jak prawidłowo realizować rolę rodzica, opiekuna.
Wsparcie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
 Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Rodziną wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
Osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoja kandydaturę oraz uzyskać  więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. Osiedlowa 2 lub pod numerami telefonów: 68 346 21 49, 606 960 387.