Placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym2023-11-24  

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Według ustawy o pomocy społecznej osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wymaga złożenia pisemnego wniosku i przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osoba bezdomną i wydania decyzji administracyjnej. Konieczne jest również zawarcie kontraktu socjalnego z osobą bezdomną w celu wzmocnienia jej  aktywności społecznej, wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej.
Placówki tymczasowego schronienia:
1.    Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań
2.    Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Błońsko 37A, 64-308 Jabłonna.
W załączeniu pełen rejestr placówek tymczasowego schronienia w województwie wielkopolskim:
Pliki do pobrania:
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rejestr_miejsc_w_ktorych_gmina_udziela_tymczasowego_schronienia_w_placowkach_dla_osob_bezdomnych_-stan_na_22_wrzesnia.pdf