Wzór wniosku na dodatek osłonowy2024-01-29  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że od 19 .01.2024 r. dostępny do pobrania jest wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
Terminy składania wniosków: do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Załączniki:
1.    Wzór wniosku o dodatek osłonowy. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000059/O/D20240059.pdf
2.    Klauzula informacyjna – dodatek osłonowy