Informacja2017-09-18  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu – przypomina, że osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze ( 500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oprócz posiadanych praw mają również obowiązki.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w ustawie o funduszu alimentacyjnym w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do ww świadczeń osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie.

Przede wszystkim należy niezwłocznie poinformować organ o zmianach w sytuacji rodzinnej ( zmianie liczby członków rodziny, utracie statusu niepełnosprawnego ) i dochodowej, a w szczególności o zakończeniu urlopu wychowawczego, o uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,; rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej; uzyskaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (oprócz wyjazdu turystycznego i w celach leczenia). uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu.

Kwoty świadczeń nienależnie pobranych podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.