Ośrodek Pomocy Społecznej
Potrzebne dokumenty
2017-01-16
 

Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołącza się dodatkowo:

  • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską najpóźniej od 10 tygodnia ciąży. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się dodatkowo:

  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie wnioskodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie zatrudnienia i, na jaki okres urlop został udzielony;

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka dołącza się dodatkowo:

  • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

  • aktualne zaświadczenie szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy na rok 2015/16 w przypadku nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

<- powrót
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 41554      online: 1