Dzisiaj jest 16-07-2024
BOXBOX
O NAS
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

2020-03-30

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu
Data publikacji strony internetowej: [ 2020-03-30 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-22 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
•    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
•    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 

Wyłączenia:
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
•    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-30 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Wieczorek, b.wieczorek@siedlec.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683848521 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna
Budynek, przy ul. Zbąszyńskiej 17,  w którym siedzibę ma Ośrodek Pomocy eSpołęcznej przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową: Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze budynku tuż obok wejścia do urzędu, w którym to w razie potrzeby osoby kompetentne udzielają niezbędnych informacji. Obiekt jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych dostępny z poziomu chodnika.  Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udogodnienia w serwisie internetowym

Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych

Przełącznik kontrastowy

Zwiększenie czcionek

Podświetlanie linki

Zmiana wielkości odstępów

Czcionki przyjazne dla dyslektyków

Zmiana czytelności kursora

Zmiana wielkości odstępów linii

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 636574      online: 1
© 2020 MBEST