Dzisiaj jest 15-06-2024
BOXBOX

Dane kontaktowe

2017-01-13

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
64-212 Siedlec
ul. Osiedlowa 2
email: ops@siedlec.pl
telefon: 68 346 21 49

Dodatkowe nr telefonu: 451 175 432, 451 175 433

 

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 17.00
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

 

Dane do faktur:
Nabywca:
Gmina Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, NIP 923-16-52-606
Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Osiedlowa 2, 64-212 Siedlec

nr. wewnętrzne Nazwisko Pracownika
2 J. Dolicher B. Hanysz
0 Kierownik OPS – B. Wieczorek
1 K. Mikołajewicz, Maria Jędrzejczak - asystent rodziny
3 D. Przymuszała
4 D. Ratajczak
7 Główny Księgowy - G. Okońska
5 Zasiłki Rodzinne - R. Wolanin, N. Trybuś, J. Pusiak
6 Fundusz Alimentacyjny - M. Fornalkiewicz, K. Zaklika

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCU
KIEROWNIK PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
WE WTORKI W GODZINNACH 12:00 - 17:00
W CZWARTKI W GODZINACH 8:00 – 12:00

 

Inspektor Ochrony Danych Anna Antoszek inspektor@cbi24.pl

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu (adres: Siedlec, ul. Osiedlowa 2, 64-212 Siedlec, tel. kontaktowy: 68 3462149 adres e-mail: ops@siedlec.pl)
2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a)    w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub
b)    w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
c)    w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.
5)    Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.
6)    Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
b)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
c)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)    W przypadku, o którym mowa w:
a)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a;
b)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;
c)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO - podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;
9)    Państwa osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 613000      online: 2
© 2020 MBEST