Dzisiaj jest 16-07-2024
BOXBOX

Opłacanie składek

2017-01-16

Opłacanie składek

Na podstawie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. t.j. z 19.02.2020 r., poz. 266 z późn. zm.)

za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio:

1) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2) zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów lub jest ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. 2015r., poz. 1506) rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie, m. inn. na podstawie złożonego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, może zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe poprzez złożenie wniosku we właściwej jednostce organizacyjnej KRUS, o objęcie jego nowym tytułem ubezpieczenia emerytalno-rentowego na podstawie art. 16 ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy.

Składki na to ubezpieczenie, na podstawie decyzji KRUS będzie opłacał ze środków budżetu państwa wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Wniosek o objęcie w/w ubezpieczeniem należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Niezłożenie wniosku oznacza, że osoba ta podlegać będzie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z ZUS na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy o systemie społecznym.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 636578      online: 1
© 2020 MBEST