Dzisiaj jest 19-05-2024
BOXBOX

Program „Posiłek w szkole i w domu”

2022-04-25

logotypy

Gmina Siedlec realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
W 2021 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 102.048,84  zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 60.631,46 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę  41.417,38 zł.

W 2022 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości  zł    163.930,80,w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła zł     94.104,30 ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę   zł   69.826,50.

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest realizowany w Gminie Siedlec. Program  dofinansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego. Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program został przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia
Gmina Siedlec  realizuje moduł 1. i 2., którego celem jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Zgodnie z umową Nr 168/PSD/2023 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Siedlec została przyznana dotacja  celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Kwota dotacji przyznanej Gminie wynosi 72.032,63 zł.

Całkowity koszt realizacji powyższego zadania w 2023 r. wyniósł: 197.225,03 zł

 

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 590897      online: 1
© 2020 MBEST