Dzisiaj jest 17-06-2021
BOXBOX

Potrzebne dokumenty

2017-01-16

Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołącza się dodatkowo:
•    zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską najpóźniej od 10 tygodnia ciąży. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się dodatkowo:
•    zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie wnioskodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie zatrudnienia i, na jaki okres urlop został udzielony;

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka dołącza się dodatkowo:
•    kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców
•    odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
•    oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;
•    oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
•    oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


tel. 68 384 85 21
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 215247      online: 1
© 2020 MBEST