Dzisiaj jest 15-06-2024
BOXBOX

Potrzebne dokumenty

2017-01-16

Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołącza się dodatkowo:
•    zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską najpóźniej od 10 tygodnia ciąży. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się dodatkowo:
•    zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie wnioskodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie zatrudnienia i, na jaki okres urlop został udzielony;

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka dołącza się dodatkowo:
•    kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców
•    odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
•    oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;
•    oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
•    oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 612968      online: 1
© 2020 MBEST