Dzisiaj jest 03-06-2023
BOXBOX

Zwolniły się dwa miejsca w Dziennym Domu Pomocy

2020-02-25
loga
Zwolniły się dwa miejsca w Dziennym Domu Pomocy w Siedlcu, serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.

W związku z realizacją projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0110/17 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu serdecznie zaprasza osoby niesamodzielne i niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia z terenu gminy Siedlec do uczestnictwa w ww. projekcie.

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do:

- osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale Wytycznych w zakresie włączenia społecznego (współwystępowanie różnych przesłanek);

-osób o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (1051,50 zł netto) bądź na osobę w rodzinie (792 zł netto), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Kryteria te będą weryfikowane na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej, orzeczenia o niepełnosprawności. Wypełniony komplet dokumentów rekrutacyjnych o przyjęcie do Dziennego Domu Pomocy złożyć należy w siedzibie OPS w Siedlcu. Dokumenty rekrutacyjne, które należy złożyć to :

• Formularz zgłoszeniowy do Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacyjnego,

• zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Pomocy stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacyjnego,

• orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych),

• oświadczenie o niesamodzielności stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacyjnego.

Więcej informacji uzyskasz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 lub pod numerem telefonu 68 384 85 21 wew. 19,20,21.

Rekrutacja jest otwarta, prowadzona w trybie ciągłym, zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 429015      online: 1
© 2020 MBEST