Dzisiaj jest 15-06-2024
BOXBOX

Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Siedlcu

2023-09-14

Wójt Gminy Siedlec w związku z art. 16 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz.535) oraz z art. 9a ust. 1,2,3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z2021 r. poz. 1249 z późn.zm) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy  domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowy.
Zgodnie z art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.
Kandydatury prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu lub poczta na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. Osiedlowa 2, 64-212 Siedlec w terminie do 15.09.2023 r.
Dokumenty złożone lub nadesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 613017      online: 1
© 2020 MBEST