Dzisiaj jest 15-06-2024
BOXBOX

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2024-03-25

Gmina Siedlec otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z  Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Wnioskowana kwota środków finansowych na realizację Programu

 – 24 480,00

Przyznana kwota środków finansowych na realizację Programu

 – 13.362,00 zł

Z uwagi na przyznanie środków w wysokości max.56% wnioskowanej kwoty na realizację zadania Program realizowany będzie wyłącznie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością wymagającą stałej opieki.

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, należy złożyć następujące dokumenty:

1.     Wypełnioną kartę zgłoszenia - załącznik nr 7 do Programu,

2.     Klauzulę Informacyjną - załącznik nr 12 do Programu,

3.     Kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z wymienionymi - oryginał orzeczenia do wglądu,

4.     Oświadczenie uczestnika Programu dot. sytuacji dziecka/osoby z niepełnosprawnością - złącznik nr 1 do Regulaminu,

5.     Oświadczenie uczestnika Programu o nie korzystaniu z usług – załącznik nr 2 do Regulaminu,

6.     Oświadczenie uczestnika Programu o aktywności zawodowej oraz sprawowaniu opieki nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością - załącznik nr 3 do Regulaminu,

7.     Klauzula informacyjna- załącznik nr 5 do Regulaminu,

8.     Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem „Opieka wytchnieniowa” dla JST- edycja 2024 oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w Gminie Siedlec – załącznik nr 6.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul.  Osiedlowa 2 w godzinach otwarcia OPS w terminie do 19 kwietnia 2024 r.

Rekrutacja uczestników do Programu prowadzona będzie zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w Gminie Siedlec.

Informacji na temat Programu udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu pod numerem telefonu 68 346 21 49 .

pliki do pobrania:
- Załączniki


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 612979      online: 2
© 2020 MBEST